Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida Safety Solutions OÜ kogub müügi sooritamiseks, teenuse osutamiseks, kauba transportimiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.

Safety Solutions OÜ ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSES (EL) 2016/679 (ingl. k General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Safety Solutions OÜ kohustub kaitsma klientide isikuandmeid ning nende privaatsust. Safety Solutions OÜ tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679. Safety Solutions OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud töötajatel.

Turvalisus

Kõiki Safety Solutions OÜ veebilehe külastamise ja e-poes sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Andmekaitse põhimõtted Safety Solutions OÜs, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.

Nimetatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid).

Ettevõtet esindav isik (teenuse, kauba ostjana/tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.

1. Milliseid andmeid Safety Solutions OÜ kogub?

Veebilehe külastamisel kogume külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Andmeid kogume veebilehe külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehte parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Veebipoes kogume isikuandmeid lepingute täitmiseks ja andmeid isikuid huvitavate teemade osas (sh ostukorvi sisu, eelistuste, hoiakute, käitumiste, jms kohta), et võimalusel parendada ootuspärase info edastamist ning seeläbi parendada kliendikogemust teenuse tarbimisel ja otseturunduse teostamisel.

Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume firma nime, aadressi, e-posti aadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

Kõik isikuandmetega kokkupuutuvad Safety Solutions OÜ töötajad on koolitatud järgima EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUST (EL) 2016/679 ja kasutama turvameetmeid oma töös, mis puudutab Safety Solutions OÜ klientide teenindamist.

Nõusolek teenuse osutamise/toodete ostmise jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse/toodete tellimisel tellija isiku poolt teenuse/toodete tellimise hetkel. Teenuse/toodete tellimisega loetkse nõusolek antuks.

2. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Isikustamata tehnilisi veebilehel ja e-poes kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist Safety Solutions OÜga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

3. Kellele võib kogutud andmeid edastada?

Safety Solutions OÜ poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

4. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, täiendada, lõpetada töötlemine.

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus.

Kõigil registreeritud e-poe kasutajatel on õigus tutvuda enda isikuandmetega e-poe keskkonnas.

Kõigil registreeritud e-poe kasutajatel on e-poe keskkonda sisselogides võimalik enda isikuandmeid parandada ja muuta.

Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või veebipoes (näiteks registreerumata e-poe kasutaja), tuleb Safety Solutions OÜle esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Taotlust ei rahuldata, kui:

see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

see võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist;

see võib takistada õiguskaitse organite tööd;

see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik;

taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud;

taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.

Näiteks:

– Ei saa kustutada andmebaasidest kõiki andmeid, kui ei soovita rohkemat kontakti võtmist. Selleks et nõuet täita, peab olema alles piisavalt andmeid, millega võrrelda – et ei võetaks kontakti.

Andmekaitsetingimused ja muudatused

Safety Solutions OÜ veebilehte ja e-poodi kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel andmekaitsetingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Muudetud: 05.12.2019

Scroll to Top